Feb 6

这个工具叫做msf-abbrev,这里是它的主页。

照着里面的说明配置就可以了,这里放出我自己的配置: 

(add-to-list 'load-path "~/emacs")
(setq-default abbrev-mode t)
(setq save-abbrevs nil)

(require 'cc-mode)

(require 'msf-abbrev)
(setq msf-abbrev-verbose t)
(setq msf-abbrev-root "~/emacs/mode-abbrevs")
(global-set-key (kbd "C-c l") 'msf-abbrev-goto-root)
(global-set-key (kbd "C-c a") 'msf-abbrev-define-new-abbrev-this-mode)
(msf-abbrev-load)

这样就可以用C-c a来添加新的缩写。

在主页上可以下载到demo,这里是地址。如何编写自己的abbrev,可以参考里面的文件,语法很简单。